Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 17 mei 2023

Toekomst GrEK

Op 16 mei 2023 keurde de Algemene Ledenvergadering van de Groninger EnergieKoepel (GrEK) het
plan van aanpak goed waarmee de toekomst van GrEK kan worden vormgegeven. Met hulp van
een lening van Energie VanOns en een hogere contributiebijdrage van de leden kijkt GrEK nu weer
vooruit. De komende maanden worden door de GrEK benut om een plan van aanpak voor d
toekomst te maken waarbij leden mee kunnen denken en adviseren over hoe die toekomst eruit
kan zien. Uitgangspunt is een solide organisatie die energiecoöperaties in de provincie Groningen
een stevige positie geeft.

Leden van GrEK stemden in met het verhogen van de contributie voor 2023 tot een bedrag van €
100.000,-. Dit geeft de organisatie de ruimte om een plan van aanpak met een heldere businesscase
voor de toekomst te maken. Het plan van aanpak wordt in het najaar aan de leden voorgelegd. Op
basis van dat plan volgt een voorstel aan de leden over de jaarlijkse contributie na 2023. In de
tussentijd wordt een profiel opgesteld voor een meewerkend directeur die met ingang van
september 2023 verder vorm en inhoud aan de organisatie zal geven.

Achtergrond en toekomstbeeld

GrEK heeft een tijd zonder directeur gezeten, problemen in de projectadministratie hebben te lang
kunnen voortduren en het werkaanbod kwam niet altijd overeen met de samenstelling van de
organisatie. Daarnaast konden diensten aan de leden zoals ledenvertegenwoordiging en
belangenbehartiging niet uit contributiegelden worden betaald. De aanstelling van een meewerkend
directeur en een verenigingsplan dat samen met leden wordt opgesteld, moet ervoor zorgen dat de
dienstverlening van GrEK kan voldoen aan de huidige en toekomstige behoeftes van haar leden, de
coöperatieve markt en de overheid. De formatie wordt de komende maanden aangepast op het werk
dat voorhanden is en de werkprocessen en projectadministratie worden efficiënter ingericht. GrEK
wordt bij deze aanpassingen ondersteund door Grunneger Power, omdat Grunneger Power een
vergelijkbare aanpak heeft in de werkzaamheden die zij uitvoeren met coöperaties in de gemeente
Groningen. De ledencommissie wordt onder voorzitterschap van Peter Gerrits, de nieuwe voorzitter
van GrEK, ingezet om een verenigingsplan op te stellen waar leden in het najaar van 2023 opnieuw
over kunnen stemmen.

GrEK, de vereniging van energiecoöperaties, is daarmee de partner voor dorpen en gemeenten. En
daarbij staan ons grote opgaven te wachten. Hoe wekken we voldoende groene stroom op? Hoe
verduurzamen we onze woningen? Hoe verwarmen we straks onze woningen? En vooral: welke
positie krijgen Groningers in het energiesysteem van de toekomst? Maar ook: hoe krijgen
energiecoöperaties een nog steviger positie als de maatschappelijke route in het speelveld van de
energie- en warmtetransitie. Want bewoners als lid van georganiseerde professionele coöperaties
zijn de belangrijkste speler om de energietransitie voor elkaar te krijgen. Dit willen we de komende
jaren samen met onze leden en met inwoners van de provincie Groningen verstevigen en uitbouwen.